for english

Bu alan adý ".tr" Alan Adý Yönetimi tarafýndan duraklatýlmýþtýr. Alan adýnýz, mali ya da idari nedenlerle duraklatýlmýþ olabilir!

Alan adýnýz, mali nedenlerle duraklatýlmýþ ise:
Alan adýnýzýn ödeme sorumlusunun "nic.tr" sistemine giriþ yaparak (log-in olarak) "Hýzlý Eriþim" menüsünde bulunan "Ödeme Sorgulama ve Ödeme Ýþlemleri" ödeme yapmasý gerekmektedir.

Alan adýnýz için gecikmiþ bir ödeme olup olmadýðýný, yönetim panelinizde, "Ödeme Sorumlusu Ýþlemleri" menüsünde bulunan "Alan Adý Bazýnda Geçmiþ Ödemeler" linkinden kontrol edebilirsiniz.

Alan adýnýz idari nedenlerle ile duraklatýlmýþ ise:
"Yardým-Destek" menüsünde bulunan "Destek Ýstiyorum" linkini kullanarak konu ile ilgili ayrýntýlý bilgi alabilirsiniz.

Bu linki kullanabilmek için bir sorumlu kodu ile "nic.tr" sistemine giriþ yapmýþ olmanýz gerekmektedir. Eðer bir sorumlu kodunuz yok ise lütfen öncelikle "Hýzlý Eriþim" menüsünde bulunan "Sorumlu Kodu Baþvurusu" linkini kullanarak bir sorumlu kodu kaydý yapýnýz.

Sýkça Sorulan Sorular (FAQ)